На головну сторінку

 

   
Русский | English

 


ОСНОВНІ РОЗДІЛИ:

Новини
ПРО НАС
Засновники
Партнери
Персоналії
Заходи
Контакти
СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ:

Громадська
моніторингова
комісія

Культура
добросусідства

Школа для влади
Історичний досвід
добросусідства

Толерантність в ЗМІ
"Студентський клуб"

 

АКТУАЛЬНО:

Міжнародна
науково-практична
конференція
"Культура миру і
формування
толерантності в
мультикультурному
суспільстві"


Міжнародний день
толерантності

 

 

ПАРТНЕРИ

1. Міністерство освіти і науки АР Крим

2. Кримський філіал Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти є провідною державною науково-методичною установою Міністерства освіти і науки України, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2006 року N308 та відповідного наказу Міносвіти і науки України від 16 лютого 2006 року N109 на базі 6 структурних підрозділів (4 Науково-методичних центрів, Інституту навчальної літератури та Головного обчислювального центру).

Головне завдання Інституту полягає в реалізації державної політики в галузі освіти щодо задоволення її потреб у науково-методичному забезпеченні, удосконаленні змісту і методів навчання та виховання молодого покоління на всіх рівнях і в усіх ланках національної системи безперервної освіти.

Згідно з концептуальними засадами модернізації освіти в Україні діяльність Інституту спрямована на розробку та визначення державних стандартів освіти для різних її рівнів (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища та післядипломна), проведення експертизи та сертифікації сучасних дидактичних засобів навчання і шкільного обладнання, комп'ютеризації освіти і впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес, запровадження сучасних методів і засобів автоматизованого управління закладами освіти та інформаційно-телекомунікаційне забезпечення їхнього функціонування.

Однією із найважливіших функцій Інституту - є організація видання навчально-методичної літератури для різних типів навчальних закладів України, їх експериментальна апробація та експертиза, забезпечення навчального процесу новим поколінням підручників та посібників.

Інститут приділяє значну увагу роботі з обдарованою талановитою молоддю, проведенням масових заходів (олімпіад, наукових конкурсів, турнірів тощо), створенню навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивченню та поширенню вітчизняних і зарубіжних педагогічних інновацій, новітніх освітніх технологій, впровадженню в навчальний процес прогресивних педагогічних технологій, проведенню науково-практичних конференцій і семінарів з проблем освіти.

Важливим завданням діяльності Інституту є сприяння інтеграції української системи освіти із світовою, паритетне її входження у світовий освітній простір, вивчення функціонування світових освітянських систем, дослідження тенденцій їх розвитку.

Відповідно до завдань, що покладені на Інститут згідно з постановою Кабінету Міністрів України та наказом Міністерства освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти за своєю структурою має 7 науково-методичних відділень. Кожне відділення складається з відділів.

3. Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти (КРІППО)

Головною метою розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в Автономній Республіці Крим є наукове і методичне забезпечення безперервної освіти керівних і педагогічних кадрів через створення Кримської академії післядипломної педагогічної освіти.

У відповідності до мети основними завданнями КРІППО є:

• освітня діяльність з підвищення кваліфікації й перепідготовки педагогічних кадрів;

• оптимальна періодичність підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних і педагогічних кадрів з врахуванням існуючого порядку атестації спеціалістів і потреб системи освіти регіону;

• підготовка менеджерів системи управління освітою, організаторів методичної, науково-дослідної роботи;

• науково-методичний супровід навчально-виховного процесу в закладах освіти регіону, апробація і впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи навчальних закладів;

• наукові дослідження з проблем розвитку педагогічної галузі і післядипломної педагогічної освіти, виконання державних, галузевих і регіональних цільових наукових програм;

• організація і удосконалення методичної роботи з керівними і педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів на підставі нових педагогічних досягнень у відповідності до регіональних потреб;

• вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду, інновацій, створення гнучкої системи інформування педагогічних працівників про досягнення психолого-педагогічної науки і практики;

• дослідницька робота на базі освітніх закладів для апробації нових педагогічних технологій, систем, методик;

• творче використання в освітньому процесі національних педагогічних традицій, історичної і культурної спадщини народів, які проживають в Криму;

• розвиток інформаційної системи освіти регіону, включаючи систему дистанційної освіти;

• інтеграція регіональної системи післядипломної освіти у вітчизняну, європейську і міжнародну системи післядипломної освіти і системи освіти дорослих.

4. Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Є. Кримського НАН України

Відділення створено як структурний підрозділ Інституту сходознавства НАН України в 1992 році. Воно є науково-методичним центром і координатором досліджень із сходознавства на території Криму, а також головним в НАН України науково-дослідним центром з візантології. Своєю практичною діяльністю Відділення сприяє виявленню, збереженню і дослідженню пам'яток історії і культури народів Криму.

Основним завданням Відділення є здійснення фундаментальних досліджень в галузі візантології і вивчення впливу великих цивілізацій Сходу на формування етнокультурного комплексу давнього і середньовічного Криму, історії, етнології і матеріальної культури тюркських та іраномовних народів Криму і Причорномор'я, в тому числі етногенезу кримськотатарського народу, гірськокримського християнського населення і малих етноконфесійних спільностей, історії християнства, ісламу та іудаїзму на півострові.

5. Український центр порозуміння - кримский офис

Український центр порозуміння (раніш проект - "Пошук згоди в Україні") - українська громадська благодійна організація.

Мета: Формування в Україні гармонійних суспільних стосунків шляхом запровадження механізмів відновлення (програм вирішення конфліктів і відновного правосуддя) до існуючих громадських інститутів.

6. Одеська обласна група медіації

Громадська, некомерційна організація, яка забезпечує співробітництво у вирішенні конфліктів, спорів. Основною діяльністю є навчання, просвіта і впровадження методів АРК (альтернативного розв'язання конфліктів).

Місія ООГМ - сприяння розвиткові та зміцненню громадянського суспільства в Україні шляхом навчання, просвіти і поширення способів альтернативного розв'язання конфліктів.

7. Регіональне ресурсне агентство "Крим-перспектива"

Регіональне ресурсне агентство "Крим-перспектива" створено в січні 1999 року за сприяння Центру етно-соціальних досліджень та Інформаційно-дослідницького центру "Інтеграція та розвиток".

Мета агентства: сприяння розвиткові в Криму відкритого громадянського суспільства і формування демократичних відносин, сприяння практичній реалізації міжнародних, загальнодержавних, регіональних і локальних програм, спрямованих на стабілізацію міжетнічної ситуації в поліетнічних регіонах, активізація міжкультурного діалогу, попередження етнічних конфліктів.

8. Український незалежний центр політичних досліджень

Український незалежний центр політичних досліджень - неурядова позапартійна неприбуткова аналітична інституція, місія якої - просування цінностей і процедур демократії в поле публічної політики та управління. Метою організації є аналіз внутрішньої і зовнішньої політики і конкретна інформаційна і консультаційна допомога демократичним установам в Україні.

9. Сімферопольська міська громадська організація "Таврійський центр елліністики "Ельпіда""

Таврійський науково-дослідний, методичний і культурний Центр елліністики "Ельпіда" є громадською організацією, створеною добровільно як творче об'єднання накових співробітників і педагогів Таврійського Національного університету ім. В.І. Вернадського та інших установ і організацій, зацікавлених у вивченні, збереженні та поширенні грецької мови і культури Греції, а також просуванні ідей "культури миру", міжетнічної і міжконфесійної толерантності.

ТЦЕ "Ельпіда" ставить перед собою наступні цілі й завдання:

• наукові дослідження в сфері етнічної історії, археології, філології, освіти і культури греків Криму, України, СНД і дальнього зарубіжжя;

• пропаганда, вивчення і поширенні грецької мови, історії й культури; - розвиток дружніх, національно-культурних, гуманітарних і професійних зв'язків з колегами і громадськими об'єднаннями національних меншин України і зарубіжних країн;

• сприяння формуванню міжетнічної та міжконфесійної толерантності в Криму, побудові громадянського суспільства і миру.

З проектами, реалізованими ТЦЕ "Ельпіда", можна ознайомитись тут.

 

 


БАЗА ДАНИХ:

Бібліотека
Публікації
Інформаційно-
довідкові
матеріали

Архів новин
Фотогалерея
Аудіоматеріали
ВідеоматеріалиПУБЛИКАЦІЇ:

"Культура добросусідства": Програми інтегрованого курсу і методичні рекомендації для навчальних закладів АРК, 2007

 

ФОРУМ:

Війти у форум

 

 

 
 2007-2011 © Центр міжкультурної просвіти і толерантності;  Дизайн: Андрій Мартовой
 
На головну сторінку